Hledání


Test kariéry

Zde jde popiska testu.

R - realistický typ se vyznačuje agresivním chováním, schopnostmi a dovednostmi spojemými především s  fyzickou aktivitou (zemědělství, řemesla)

I - zkoumavý typ dává přednost poznávacím aktivitám (přemýšlení, organizování) před aktivitami emocionálními (biologie, matematika, kybernetika, geologie)

S - sociální typ preferuje interpersonální aktivitu před intelektuální nebo fyzickou aktivitou (sociální práce, diplomacie, psychologické poradenství, asistentka)

C - konvenční typ vyhledává činnosti jasně vymezené pravidly a realizuje příkazy nadřízených, zájmy organizace staví nad vlastní potřeby (účetnictví, financování)

E - podnikavý typ využívá své schopnosti přesvědčovat k získávání ostatních a zajištění svých cílů (management, právo, obchod)

A - umělecký typ usiluje o sebevyjádření, vyjádření svých emocí a tvůrčí práci (hudba, výtvarné umění, herectví)

Převažuje-li výrazně jeden typ, profesní orientace je v podstatě jednoduchou záležitostí. Dochází-li k rovnováze dvou nebo více typů, pak mohou vznikat konflikty při volbě profese nebo pracovní pozice a v průběhu další kariéry se budou potlačené varianty nějakým způsobem stále připomínat. Příkladem může být inženýr, který vedle realistické a zkoumavé orientace má umělecké sklony - může hledat možnosti, jak uplatnit své výtvarné nebo hudební nadání mimo své zaměstnání. Různé orientace tak nemusí být při volbě profese vždy v rozporu.

Ve výsledném grafu je bezproblémová orientace osobnosti v typech, které spolu sousedí, v určitých profesích tj. dokonce výhodou. Pro výrobního technika je ideální kombinace typu realistického a zkoumavého; pro obchodního zástupce firmy pak spojení podnikavého a sociálního typu. Naopak při opačném položení různých kariérových orientací dochází ke kariérovým rozporům a takový jedinec je nespokojený, tápe a klade si otázku: jaká práce by jej vlastně uspokojovala.